Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора професійно-технічного училища № 33 смт Великий Березний

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора професійно-технічного училища № 33 смт Великий Березний

Департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора професійно-технічного училища № 33 смт Великий Березний

Повне найменування і місцезнаходження закладу: Професійно-технічне училище № 33 смт Великий Березний, смт Великий Березний, вул. Короленка, 10

Найменування посадиДиректор

Посадові обов’язки директора професійно-технічного училища № 33 смт Великий Березний:

 • Директор здійснює керівництво Закладом освіти, організовує його освітню, навчально-виробничу, господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Закладу освіти, передбачених законодавством України. Директор Закладу освіти несе персональну відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у Закладі освіти, за дотримання фінансово-господарської та трудової дисципліни, за виконання навчальних планів і програм, за результати діяльності Закладу освіти, за дотримання структурними підрозділами штатно-фінансової дисципліни.
 • Несе персональну відповідальність за ефективне і раціональне використання та збереження бюджетних коштів, державного майна, закріпленого за Закладом освіти, за повноту, достовірність та актуальність інформації та даних, внесених Закладом освіти до ЄДЕБО.
 • Несе персональну відповідальність за правильність видачі документів про освіту державного зразка і додатків до них, за їх зберігання та книгу їх реєстрації відповідно до чинного законодавства.
 • Надає своєчасну і достовірну звітність Закладу освіти у встановленому порядку.
 • Забезпечує дотримання законодавства у діяльності Закладу освіти, в тому числі щодо:

затвердження, в установленому законодавством України порядку,  штатного розпису Закладу освіти;

підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до вимог державних стандартів;

організації підвищення кваліфікації працівників Закладу освіти;

виконання державного та/або регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;

виконання договірних зобов'язань Закладу освіти;

дотримання Закладом освіти ліцензійних умов надання освітніх послуг; дотримання вимог щодо якості професійно-технічної освіти;

щорічного звітування перед загальними зборами колективу Закладу освіти за результатами своєї діяльності на займаній посаді та оприлюднення звіту на сайті Закладу освіти;

додержання прав і законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших громадян, які мають пільги;

стійкого фінансово-економічного становища Закладу освіти;

збереження майна та інших матеріальних цінностей, що належать Закладу освіти, недопущення необґрунтованої втрати матеріальних активів Закладу освіти;

додержання умов колективного договору та Статуту Закладу освіти;

захисту інформації, що складає державну, службову та комерційну таємницю відповідно до законів України „Про державну таємницю” та „Про інформацію”;

складання в установленому порядку річного кошторису доходів і видатків Закладу освіти, своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, відповідної інформації про майновий стан Закладу освіти;

вжиття заходів щодо вдосконалення управління Закладу освіти;

створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог законодавства України, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

своєчасності розрахунків з підприємствами, установами та організаціями;

цільового та ефективного використання коштів загального та спеціального фондів;

своєчасного і повного внесення платежів, обов’язкових внесків до бюджету;

виконання кошторисів доходів та видатків Закладу освіти, недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, за спожиті енергоносії і комунальні послуги, та дотримання споживання їх у межах доведених лімітів;

дотримання у встановленому порядку обслуговування і використання бюджетних коштів;

вжиття заходів щодо запобігання проявам корупції та хабарництва у Закладі освіти;

створення безпечних умов теоретичної, навчально-практичної підготовки учнів у Закладі освіти та дотримання правил і норм пожежної безпеки, охорони праці.

Умови оплати праці: Посадовий оклад – 4956 грн; надбавки та доплати до посадового окладу відповідно до чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги: Вільне володіння державною мовою, вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов̕ язки керівника закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому Закладі освіти, не менше трьох років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

 1. Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.
 2. Автобіографія.
 3. Копія паспорта громадянина України або  ІD-картки;
 4. Копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста).
 5. Копія трудової книжки.
 6. Довідка про відсутність судимості.
 7. Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Строк подання документів: документи приймаються протягом 21 календарного дня з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв.  30 вересня 2019 року.

Дата, час і місце початку проведення конкурсу:

4 жовтня   2019 року, 10:00 год., м. Ужгород, пл. Народна, 4,  кімн. 487.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:

Славик Ольга Іванівна, (0312) 63-04-25,

електронна адреса: olgaslavuk@meta.ua.

10-09-2019