пл. Народна, 4, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88008
depon@carpathia.gov.ua

Оголошення конкурсу, Державний професійно-технічний навчальний заклад „Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича”

Оголошення конкурсу, Державний професійно-технічний навчальний заклад „Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича”

Департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

директора Державного професійно-технічного навчального закладу „Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича”

Повне найменування і місцезнаходження закладу:

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича”,

місто Мукачево, вулиця Береста Олексія, 32

Найменування посадиДиректор

Посадові обов’язки директора Державного професійно-технічного навчального закладу „Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича”:

 • Директор здійснює керівництво Закладом освіти, організовує його освітню, навчально-виробничу, господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Закладу освіти, передбачених законодавством України. Директор Закладу освіти несе персональну відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у Закладі освіти, за дотримання фінансово-господарської та трудової дисципліни, за виконання навчальних планів і програм, за результати діяльності Закладу освіти, за дотримання структурними підрозділами штатно-фінансової дисципліни.
 • Несе персональну відповідальність за ефективне і раціональне використання та збереження бюджетних коштів, державного майна, закріпленого за Закладом освіти, за повноту, достовірність та актуальність інформації та даних, внесених Закладом освіти до ЄДЕБО.
 • Несе персональну відповідальність за правильність видачі документів про освіту державного зразка і додатків до них, за їх зберігання та книгу їх реєстрації відповідно до чинного законодавства.
 • Надає своєчасну і достовірну звітність Закладу освіти у встановленому порядку.
 • Забезпечує дотримання законодавства у діяльності Закладу освіти, в тому числі щодо:
 • Затвердження в установленому законодавством України порядку штатного розпису Закладу освіти;
 • підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до вимог державних стандартів;
 • організації підвищення кваліфікації працівників Закладу освіти;
 • виконання державного та/або регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;
 • виконання договірних зобов'язань Закладу освіти;
 • дотримання Закладом освіти ліцензійних умов надання освітніх послуг;        дотримання вимог щодо якості професійно-технічної освіти;
 • щорічного звітування перед загальними зборами колективу Закладу освіти за результатами своєї діяльності на займаній посаді та оприлюднення звіту на сайті Закладу освіти;
 • додержання прав і законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших громадян, які мають пільги;
 • стійкого фінансово-економічного становища Закладу освіти;
 • збереження майна та інших матеріальних цінностей, що належать Закладу освіти, недопущення необґрунтованої втрати матеріальних активів Закладу освіти;
 • додержання умов колективного договору та Статуту Закладу освіти;
 • захисту інформації, що складає державну, службову та комерційну таємницю відповідно до законів України „Про державну таємницю” та „Про інформацію”;
 • складання в установленому порядку річного кошторису доходів і видатків Закладу освіти, своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, відповідної інформації про майновий стан Закладу освіти;
 • вжиття заходів щодо вдосконалення управління Закладу освіти;
 • створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог законодавства України, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;
 • своєчасності розрахунків з підприємствами, установами та організаціями;
 • цільового та ефективного використання коштів загального та спеціального фондів;
 • своєчасного і повного внесення платежів, обов’язкових внесків до бюджету;
 • виконання кошторисів доходів та видатків Закладу освіти, недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, за спожиті енергоносії і комунальні послуги, та дотримання споживання їх у межах доведених лімітів;
 • дотримання у встановленому порядку обслуговування і використання бюджетних коштів;
 • вжиття заходів щодо запобігання проявам корупції та хабарництва у Закладі освіти;
 • створення безпечних умов теоретичної, навчально-практичної підготовки учнів у Закладі освіти та дотримання правил і норм пожежної безпеки, охорони праці.

Умови оплати праці: Посадовий оклад – 6675  грн; надбавки та доплати до посадового окладу відповідно до чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги: Вільне володіння державною мовою, вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов̕ язки керівника закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому Закладі освіти, не менше трьох років.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

 1. Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.
 2. Автобіографія.
 3. Копія паспорта громадянина України або  ІD-картки;
 4. Копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста).
 5. Копія трудової книжки.
 6. Довідка про відсутність судимості.
 7. Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

трок подання документів: документи приймаються протягом 21 календарного дня з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв.  1 жовтня 2020 року.

 

Дата, час і місце початку проведення конкурсу:

6 жовтня  2020 року, 10:00 год., м. Ужгород, пл. Народна, 4,  кімн. 487.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:

Славик Ольга Іванівна, (0312) 63-04-25,електронна адреса: depon@carpathia.gov.ua.

 

 

11-09-2020